SLOVIA - trvalá hodnota

Richard Hiadlovský - SLOVIA
Prejsť na obsah
Novinky

MAPA SLOVANIA

Publikácia bola vytvorená ku dňu priateľstva a jednoty Slovanov: Deň priateľstva a jednoty Slovanov, ktorý je každoročne dňa 25. júna. Na všeobecno-zemepisnej mape sú farebne rozlíšené slovanské štáty, dvojfarebné sú iné štáty. Na posteri je k mape podrobná legenda. V spodnej časti sú orientačné mapy východných, južných a západných Slovanov. Mapové časti lemujú vydarené ilustrácie jednotlivých slovanských národov, ktoré v súčasnosti zastávajú vlastný štát. Sú zobrazení v ľudovom odeve s významnou, kultúrnou, prírodnou, či inou pamätihodnosťou, ku ktorým popis nájdeme nad orientačnými mapami v spodnej časti postru. Autorom vydarených ilustrácií je Mgr.art. Viera Šinalová, ktorej tvorbu ste mali možnosť vidieť aj na predchádzajúcich prácach. Zhruba v strede postru sú v tradičnom odeve slovanské národy, ktoré nezastávajú vlastný štát, napríklad Rusíni, Gorani či Lužickí Srbi. V pravej časti postru je všeslovanská hymna Hej Slovania od Samuela Tomášika. Je zaujímavé nechať sa uniesť sledovaním mapovej časti a objavovať väčšie či menšie mestá, pohoria a rieky. Touto publikáciou by sme chceli aspoň trochou, takouto nevšednou formov prispieť k spoznávaniu našich slovanských krajín. viac>
O nás
Vitajte na stránke spoločnosti Slovia, ktorá bola založená v roku 2011 v Banskej Bystrici. Venujeme sa hlavne propagačnej činnosti s osvetovými a upomienkovými publikáciami. Našími zákazníkmi, za viac ako 10 rokov činnosti, sú priaznivci histórie, tiež malý či veľký bádateľ si veríme príde na svoje.

Tiež sa snažíme spopularizovať a prebudiť záujem o naše dejiny a históriu našej vlasti, bez analýz predložiť dôležité dátumy, udalosti či osobnosti, ktoré mali dôležitý vplyv na smerovanie krajiny a života spoločnosti v nej.

Vedecko populárnou formou predkladáme fakty, ktoré si zaslúžia byť spomenuté a nezabudnuté. Od prítomnosti človeka na našom území až po takmer súčasnosť. Snažíme sa uchovať trvalé hodnoty.

Chceme, aby veci boli: poučné – pekné – užitočné
História
Obchodné meno Slovia funguje od roku 2011. Venujeme sa výrobe darovacích materiálov (dar má určitú výpovednú hodnotu a hlavne ľudský rozmer) a osvetových publikácií. Snažíme sa publikovať a vytvárať postre s náučnou tématikou a aspoň trochou prispieť k poznaniu našej histórie. Za pomoci vás našich zákazníkov a priaznivcom, za čo patrí obrovské ďakujeme, sa nám podarilo vytvoriť edíciu osvetových obrazov, ktoré pripomínajú dôležité míľniky našich dejín. Od starého paleolitu ( počiatky ľudského rodu na Slovensku), až po takmer súčasnosť.

Postre sa stretli tak u lajickej ako u odbornej verejnosti s dobrou odozvou čo potvrdzuje široké spektrum našich zákazníkov a priaznivcov. Veľmi nás to teší.

Hlavne formou priameho kontaktu sa snažíme spopularizovať a prebudiť záujem o históriu a dejiny nášho Slovenska.

Zabezpečíme kompletný návrh, spracovanie, výrobu (ako sa hovorí všetko pod jednou strechou), jednoducho postaráme sa o vás.
Mapy
mapy

MAPA SLOVANIA

Publikácia bola vytvorená ku dňu priateľstva a jednoty Slovanov: Deň priateľstva a jednoty Slovanov, ktorý je každoročne dňa 25. júna. Na všeobecno-zemepisnej mape sú farebne rozlíšené slovanské štáty, dvojfarebné sú iné štáty. Na postri je k mape podrobná legenda vysvetlivky.  V spodnej časti sú orientačné mapy východných, južných a západných Slovanov. Mapové časti lemujú vydarené ilustrácie jednotlivých slovanských národov, ktoré v súčasnosti zastávajú vlastný štát. Sú zobrazení v ľudovom odeve z významnou, kultúrnou, prírodnou, či inou pamätihodnosťou ku ktorým popis nájdeme nad orientačnými mapami v spodnej časti postru. Autorom vydarených ilustrácií je Mgr.art. Viera Šinalová, ktorej tvorbu ste mali možnosť vidieť na predchádzajúcich prácach. Zhruba v strede postru sú v tradičnom odeve slovanské národy, ktoré nezastávajú vlastný štát, napr. Rusíni, Gorani či Lužickí Srbi. V pravej časti postru je všeslovanská hymna Hej Slovania od Samuela Tomášika. Je zaujímavé nechať sa uniesť sledovaním mapovej časti a objavovať väčšie či menšie mestá, pohoria, rieky. Touto publikáciou by sme chceli aspoň trochou, takouto nevšednou formou prispieť k spoznávaniu našich slovanských krajín.

Slovania
 • odporúčaný rozmer postru 110 × 83 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks nelaminované
 • 250 g papier 30,00 €/ks štruktúrované lamino

MAPA SLOVENSKO V ČASE

Slovensko v čase je poster, ktorý vás prevedie históriou tých najstarších dôb, od predkresťanského obdobia cez Samovu ríšu, Pribinove Nitrianske kniežatstvo, Svätoplukovu Veľkú Moravu, zachytáva vznik Uhorska, jeho najvýznamnejších panovníkov, dôležité udalosti Habsburskej monarchie, ktorej veľmi významnou súčasťou bolo Slovensko, tiež udalosti v nej, rozpad na nástupnícke štáty, búrlivé udalosti 20. storočia až po vstup do Európskej Únie. V skratke sa snaží zachytiť dôležité osobnosti a momenty našich dejín, ktoré si zaslúžia byť nezabudnuté. V dolnej časti sú orientačné mapky Samovej ríše, Veľkej Moravy, Uhorska, Habsburskej monarchie, Československa. Na mape Slovenska nájdeme hrady, zámky a významné archeologické lokality.

Slovensko v čase
 • odporúčaný rozmer postru 110 × 83 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks – nelaminované
 • 250 g papier 30,00 €/ks – štruktúrované lamino
MAPA PRAVEK A STAROVEK NA SLOVENSKU
Začiatky a prítomnosť ľudského rodu na dnešnom Slovensku siahajú do dávneho praveku, paleolitu. Na území Slovenska sa začal zhruba pred 600 000 rokmi, no ojedinelosť nálezov ich neumožňuje datovať presnejšie. Toto tisícročia dlhé predliterárne obdobie nezaznamenalo vývoj z nášho územia písomne, preto sa dokumentuje len pomocou archeologických nálezov, ktoré však nie sú schopné plne nahradiť písomné pramene. Ostáva preto otázne, ako sa volali praveké národy, akou rečou rozprávali národy, jazykové či etnické skupiny, ktoré tu dlhšie či kratšie pobudli alebo cez naše dnešné Slovensko len migrovali. Až Keltov, ktorí prišli na naše Slovensko asi pred 400 rokmi pred n.l. poznáme podľa pomenovania. Archeologické nálezy však ani v tomto prípade nedokážu úplne nahradiť písomné pramene a dokumentujú najmä materiálnu kultúru. Ak sa procesy a aj zlomkové nálezové materiály, ktoré tu zostali po našich predchodcoch, skúmané modernými technológiami s pridružením iných vedných disciplín a datovacích metód spoja, tak archeológovia a vedci sú schopní predniesť aspoň v hrubom obryse pomerne reálny a zaujímavý obraz najstarších dejín. Na mape Pravek a Starovek na Slovensku prinášame čitateľovi vývoj od neandertálcov až po 5. storočie po Kristovi s popisom charakterizujúcim dané vývojové obdobie. V spodnej časti sú nálezové predmety typické pre spomínané obdobie. V mapovej časti sú vyznačené významné archeologické lokality jednotlivých vývojových období. Veríme, že publikáciou prinesieme základnú informáciu o našich najstarších dejinách.

Pravek a Starovek na Slovensku
 • odporúčaný rozmer postru 110 × 83 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks – nelaminované
 • 250 g papier 30,00 €/ks – štruktúrované lamino

MAPA SAMOVEJ RÍŠE

Prvá tretina 7. storočia znamená pre Slovanské kmene sídliace na strednom Dunaji veľké zmeny vo formovaní a ďalšom smerovaní spoločnosti, tiež je to prelomový medzník v histórii našich predkov. Slovanské proti Avarské povstanie rozbilo severozápadnú časť Avarského kaganátu a znamenalo vymanenie sa spod jarma Avarskej nadvlády. V tomto období vzniká takzvaná Samova ríša. Mapa Samovej ríše približuje osobnosti a udalosti späté s politickým vývojom útvaru, tiež približuje život ľudu, sídla, hospodárstvo a spoločnosť. Vzdialená doba a viac ako skromné písomné pramene viažuce sa k tejto etape našich dejín, nabáda k nespočetnému množstvu teórií. No isté je, že Samova ríša je určite jedna z najvýznamnejších dejinných udalostí na našom území. V mape nájdeme len archeologicky doložené dôležité sídla či obchodné cesty. Geografické názvy a názvy sídel sa nám nezachovali, na mape sú preto uvádzané súčasné názvy. Samova ríša bol útvar, (pravdepodobne nadkmeňový zväz) ktorý bol zrejme v prvopočiatočných štádiách vznikajúceho skutočného štátneho útvaru.

Samova ríša
 • odporúčaný rozmer postru 99 × 67 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks – nelaminované
 • 250 g papier 30,00 €/ks – štruktúrované lamino

MAPA VEĽKEJ MORAVY

Ako blesk z jasného neba vstupuje do Európskych dejín v 9. storočí Veľká Morava. Je jedna z najvýznamnejších ríš, štátnych útvarov vtedajšej Európy. Na mape Veľkej Moravy sme sa snažili priblížiť udalosti, okolnosti a tie najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sprevádzali slávy a pády Veľkej Moravy. Obrázky okolo znázorňujú Veľkomoravský príbeh od prvej písomnej zmienky o Moravanoch v roku 822, cez samotný vznik zlúčením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva. V časovom slede zachytáva podstatné politické udalosti na Veľkej Morave, v kontexte s historickým rivalom Slovanov Franskou ríšou sa snaží priblížiť udalosti tohoto obdobia. Na mape sú znázornené hlavné sídla podľa predpokladaného vzhľadu, tie viac či menej významné hradiská, s čo najväčšou presnosťou sme sa snažili vyznačiť diaľkové, spojnicové cesty. Sú tam len potvrdené veci, snažili sme sa vyvarovať nelokalizovaným alebo dohadovaným, napr. kostolom, rotundám hradiskám atď. (napr. v Panónii je známych do 30 kostolov, ktoré vystavali Pribina so synom Koceľom no bádatelia majú problém presne ich lokalizovať). Vzdialená doba, udalosti, pri ktorých sa dá opierať nielen o archeologické podklady, ale už aj o písomníctvo, nám však dáva celkom presné indície a obraz o Veľkomoravskej spoločnosti. Geografické názvy a názvy miest sa nám až na výnimky nezachovali, preto sú uvádzané na mape hlavne pre lepšiu orientáciu súčasné názvy. Fotografie nálezov v dolnej časti ponúkajú autentickejší obraz o živote na Veľkej Morave. Spodná čas tiež približuje život bežného ľudu a remeslá. Význam Veľkej Moravy dokazuje aj fakt, že Cyrilometodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy sú hneď v úvode zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

Veľká Morava
 • odporúčaný rozmer postru 99 × 67 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks – nelaminované
 • 250 g papier 30,00 €/ks – štruktúrované lamino

MAPA UHORSKA

V prevažne tendenčných interpretáciách zostalo pre Uhorské kráľovstvo prevažne viac rozmerné posolstvo. Vzhľadom na mnohonárodnostný štátny útvar, sa dejiny Uhorska predkladali v spolitizovanej atmosfére, veľa krát nehľadiac na objektívnosť historických faktov. K starým kultúrnym celkom patrí aj Slovensko, ktoré však do roku 1918 netvorilo osobitý štátny celok (s výnimkou Veľkej Moravy) no veľmi významnou mierou sa podieľalo na budovaní aj bránení Uhorska. Nespochybniteľný fakt je napríklad to, že základy Uhorska položili Slovenskí veľmoži, keď na sklonku 10. storočia poskytli Štefanovi vojenskú pomoc v boji proti Kopáňovi. Nová krajina na mape Európy mala slovanský a slovenský charakter. Vnútorná štruktúra a správna organizácia nadviazala na systém zaniknutej Veľkej Moravy (takže Slovanského kráľovstva).

Prvý Uhorský kráľ Štefan, synovi Imrichovi zdôrazňoval, aby jazyky a zvyky obyvateľstva rešpektoval, lebo kráľovstvo jedného jazyka a jedného mravu je slabé a nepevné. Na dlhé stáročia to bol ústavný zákon stredovekého Uhorska, stmelujúci národy v kráľovstve. Uhorsko ako mnoho národné kráľovstvo chránilo slovenskú existenciu a jazyk. Nikto nevie ako by Slováci dopadli, keby natrvalo obsadili územie Poliaci, Česi či Nemci. Slováci sa vo zväzku s inými národmi rozvíjali a hlavne na Slovensku si zachovali národnú svojráznosť a takmer jednoliate etnické územie. Bez štátnej podpory si Slováci kodifikovali spisovný jazyk, vytvorili literatúru, vlastnú inteligenciu, vlastnú kultúrnu nadstavbu. Na konci 18. storočia začala premena mnoho národnostnej krajiny Hungarie na Magyarország a viedla k zániku v roku 1918. Iróniou ostáva to, že koniec a rozpad Uhorska zapríčinili tí, ktorí si Uhorsko v 19. storočí prisvojili, teda Maďari.

Uhorsko
 • odporúčaný rozmer postru 110 × 83 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks – nelaminované
 • 250 g papier 30,00 €/ks – štruktúrované lamino

Na mape Uhorska sme sa snažili formou faktografie priniesť čitateľovi fakty, bez analýz predložiť najvýznamnejšie udalosti, osobnosti či panovníkov, ktoré významne ovplyvnili smerovanie Uhorska a jeho obyvateľov. Mapová časť je z roku 1855 a úradný jazyk je Nemčina a Maďarčina, názvy na mape sú preto v jazyku Nemeckom a Maďarskom. Veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme k poznaniu histórie Uhorska, ktorá má charakter nezastupiteľného a neobyčajného fenoménu.

ČESKOSLOVENSKO

Dvadsiate storočie sa vyznačuje rýchlym sledom udalostí, dve svetové vojny, mapa sveta sa menila, viedli sa národnooslobodzovacie boje, vznikali nové štáty, niektoré zanikali.

 Mapou Československa sa usilujeme predložiť verejnosti pohľad a prehľad kľúčových udalostí ktoré v rozhodujúcej miere vplývali na vývoj štátu. Česi a Slováci v Rakúsko-Uhorskej monarchii vytvorili podmienky pre vyhlásenie spoločného štátu, ktorého 74 ročné trvanie bez pochýb upevnilo postavenie oboch národov v Európe. Publikácia chronologicky zachytáva udalosti od vznik republiky, ktorým sa otvorila nová nádejná etapa pre obidva národy. Približuje utváranie hraníc nového štátu, krízové medzivojnové obdobie, tiež fašizáciu Európy, vojnu, socializmus, až po rozdelenie štátu na dva samostatné subjekty. Mapky v spodnej časti znázorňujú vývoj hraníc prvej Československej republiky, Mníchovský diktát a Viedenskú arbitráž, Protektorát Čechy a Morava, povojnové Československo. Sprítomňovanie našej nedávnej histórie je prezentované aj fotografiami dobových predmetov v spodnej časti publikácie. Touto cestou chceme prispieť k základnému obrazu našej nedávnej histórie.

Československo
 • odporúčaný rozmer postru 99 × 67 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks – nelaminované
 • 250 g papier 30,00 €/ks – štruktúrované lamino

TUBUS

Publikácie vám budú doručené kuriérom, zabalené v tubusovej krabici.
Obrazy

SVÄTOPLUKOVE TRI PRÚTY

Z čias Veľkej Moravy sa viaže aj povesť o troch Svätoplukových prútoch, ktorá sa objavila v rozprávkovom diele osvieteného byzantského cisára Konštantína Porfyrogeneta niekedy v polovici 10. storočia.

Svätoplukové tri prúty
 • rozmer 45 × 65 cm
 • 250 g papier – 15,00 €/ks – nelaminované
 • 250 g papier – 25,00 €/ks – štruktúrované lamino

HYMNICKÉ BÁSNE ZDOBENÉ ĽUDOVOU ORNAMETIKOU

Hymnická báseň alebo pieseň oslavuje, velebí, vyjadruje krásu, dobro, ušľachtilosť, vznešené myšlienky. Vznik žánru siaha do staroveku no znova bol objavený v období romantizmu (prvá polovica 19. storočia). Charakteristickým textovým prejavom je radostný text s kladnými hodnotami, chválospev, dominuje spravodlivosť, čestnosť, túžba po slobode. Hymnická báseň alebo pieseň vyvoláva silné precítenie so silným emotívnym zážitkom.

Na Slovensku je zachovaných viacero hymnických básní zo spomínaného a neskoršieho obdobia. V tejto sérii, ktorú sme vytvorili je sedem snáď najznámejších:

Nad Tatrou sa blýska
(ktorej prvé dve slohy sú Slovenskou štátnou hymnou) od Janka Matúšku, (10. 1. 1821, Dolný Kubín 11. 1. 1877, Dolný Kubín).

Hymnická báseň  Nad Tatrou sa blýska
 • rozmer 65 × 45 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks nelaminované
 • 250 g papier 25,00 €/ks štruktúrované lamino
Preambula ústavy Slovenskej republiky
 • rozmer 65 × 45 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks nelaminované
 • 250 g papier 25,00 €/ks štruktúrované lamino

Hoj zem drahá od Martina Rázusa

(18. 10. 1888, Liptovský Mikuláš 8. 8. 1937, Brezno)

Aká si mi krásna od Petera Bella-Horala

(12. 11. 1842, Liptovský Mikuláš 13. 6. 1919, Budapešť)


Kto za pravdu horí od Karola Kuzmányho

(16. 11. 1806, Brezno 14. 8. 1866, Turčianske Teplice)

Hej Slováci, ktorá je pod názvom Hej Slovania hymna všetkých Slovanov od Sama Tomášika

(8. 2. 1813, Gemerské Teplice 10. 9. 1887, Chyžné)

Hoj vlasť moja od Ferka Urbáneka

(31. 7. 1858, Vsetín 10. 12. 1934, Bratislava-Petržalka)

Slovenčina moja od Viliama Paulinyho-Tótha

(3. 6. 1826, Senica 6. 5. 1877, Martin)


Obrazy sú zdobené ľudovou ornamentikou, v ktorej je maľba krajinky alebo zátišia a text básne.
Ako celok pôsobí zaujímavo a esteticky, pripomínajúc tak jednu z najdôležitejších etáp našich novodobých dejín.

Cena zarámovaných obrazov v rozmere 21 × 31 cm 9,00 /1 ks, pri objednaní celej série 8 obrazov 8,00 /1 ks plus poštovné a balné. Rozmer obrazov v celosti je 88 cm × 62 cm. Rozmer jednotlivo každého obrazu zvlášť je 21,08 cm × 30,06 cm. Obrazy sú graficky upravené s okrajom na zarámovanie. Cena obrazov v celosti, 200 g papier 30,00 /ks - štruktúrované lamino. Cena obrazov jednotlivo je dohodou, záleží na množstve materiálu a veľkosti. Orientačne: 21,08 cm × 30,06 cm 4,00 €/ks 200 g štruktúrovaný papier.

POSTER PANOVNÍCI A PREZIDENTI SLOVENSKEJ ZEME

Osud a hlavnú zodpovednosť voči národu, spoločnosti a štátu majú v rukách vladári, panovníci, králi či prezidenti. Na posteri sú zaradení všetci historicky doložení panovníci. Prehľad začína vladárom zo siedmeho storočia Samom, nasleduje Nitrianske knieža Pribina, ktorého v roku 833 nahrádzajú Veľkomoravskí Mojmírovci, po nich pokračujú Arpádovskí králi stredovekého Uhorska. Po vymretých Arpádovcoch v roku 1301 nad krajinou panujú významné panovnícke rody Európy napríklad Anjuovci a Huňadyovci, až sa v roku 1526 do roku 1918 trónu definitívne zmocňujú Habsburgovci. Prehľad uzatvárajú prezidenti Československej republiky a Slovenskej republiky. Na posteri je dovedna 62 panovníkov a 15 prezidentov. U väčšiny najstarších panovníkov nie je známy presný dátum panovania ani narodenia a údaj o ich panovaní je často jedinou zmienkou o nich. Najstarší panovníci sú vyobrazení podľa najprezentovanejšej podoby, neskorší panovníci podľa zachovaného portrétu a prezidenti podľa reprezentačnej fotografii. Mená pod portrétmi sú uvádzané bez hodností a titulov, ktoré zastávali alebo zastávajú. Pod portrétom je meno, dátum narodenia a dátum panovania, u prezidentov pôsobenia. Poster predstavuje základné informácie o panovníkoch a prezidentoch na území Slovenska.

Panovníci a prezidenti Slovenskej zeme
 • rozmer 99 × 67 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks nelaminované
 • 250 g papier 25,00 €/ks štruktúrované lamino

POSTER SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ MÚDROSTI

Vznikali, udržali sa, dokonca vznikajú nové. Um našich starých otcov a materí získaný tisícročiami našich predkov zachytávajú pranostiky, príslovia či porekadlá. Dotýkajú sa každodenného života človeka. Ukrytý je v nich vysoký morálny rozmer, tiež poučenie či poznanie prírodných zákonitostí v podobe predpovede budúcnosti alebo počasia. Na obrazoch sú zachytené známe pranostiky, príslovia a porekadlá. Sú zdobené ľudovou ornamentikou a sú aktuálne aj dnes a niekedy aj s humorom poučia, napomenú a pripomenú.

Slovenské ľudová múdrosti
 • rozmer 99 × 67 cm
 • 250 g papier 15,00 €/ks nelaminované
 • 250 g papier 25,00 €/ks štruktúrované lamino
Fotografie
Fotografie sôch niektorých osobností, ktoré si zaslúžia pozornosť. Či už graficky upravené alebo nie, určite pripomenú.
Pripravujú sa aj fotografie sôch ďaľších osobností.

Ceny fotografií a úprav sú podľa dohody. Bežný materiál, fotopapier formát A3 cena od 20,00 €.
Mapy na mieru
S partnerskou spoločnosťou a mapovým vydavateľstvom je možnosť vytvoriť kvalitnú kartografickú mapu podľa Vašich potrieb a požiadaviek, s Vami požadovanou nadstavbou.
Galéria
Fakturačné údaje:
Richard Hiadlovský - SLOVIA
Priechod 288
97611 Banská Bystrica

IČO: 37069918
DIČ: 1042141331

Bankové spojenie:
Slovenská sporitelňa
IBAN: SK 90 0900 0000 0003 0583  4145
Kontakt
V prípade, že sa budete chcieť niečo opýtať o našich službách, produktoch, pripravovaných materiáloch, poradiť nám alebo sa s nami poradiť, informovať sa o nákupe, dohodnúť dopravu, prekonzultovať čokoľvek (napr. individuálny projekt) či vybaviť reklamáciu (jednoducho: postaráme sa o Vás) môžete sa na nás obrátiť, radi Vám na všetko, čo Vás zaujíma odpovieme.

e-mailom: slovia@slovia.sk
telefonicky: 0905 393 577 pondelok piatok 7:00 17:00
Návrat na obsah