MAPY - SLOVIA

Prejsť na obsah
PRODUKTY

MAPY

MAPA SAMOVEJ RÍŠE
Prvá tretina 7 storočia znamená pre Slovanské kmene sídliace na strednom Dunaji veľké zmeny vo formovaní a ďalšom smerovaní spoločnosti, tiež je to prelomový medzník v histórii našich predkov. Slovanské proti Avarské povstanie rozbilo severo západnú časť Avarského kaganátu a znamenalo vymanenie sa spod jarma Avarskej nadvlády. V tomto období vzniká takzvaná Samova ríša. Mapa Samovej ríše približuje osobnosti a udalosti späté s politickým vývojom útvaru, tiež približuje život ľudu, sídla, hospodárstvo, spoločnosť. Vzdialená doba a viac ako skromné písomné pramene viažúce sa k tejto etape našich dejín, nabáda k nespočetnému množstvu teórií. No isté je,že Samova ríša je určite jedna s najvýznamnejších dejinných udalostí na našom území. V mape nájdeme len archeologicky doložené dôležité sídla či obchodné cesty.Geografické názvy a názvy sídel sa nám nezachovali, na mape sú preto uvádzané súčasné názvy. Samova ríša bol útvar ( prevdepodobne nad kmeňoví zväz) ktorý bol zrejme v prvopočiatočných štádiách vznikajúceho skutočného štátneho útvaru.

Samova ríša - 5€ / kus, 250gr papier - pri objednaní nad 5 kusov, cena 3€ / kus, 10€ / ks - laminovaná, pri objednaní nad 5ks, cena 6€ / kus
, 20/ ks - štruktorovane lamino

odporúčaný rozmer mapy 98x68cm


zarámovaná ukážkaMAPA VEĽKEJ MORAVY
Ako blesk z jasného neba vstupuje do Európskych dejín v 9 storočí Veľká Morava.Je jedna z najvýznamnejích ríší, štátnych útvarov vtedajšej Európy. Na mape Veľkej Moravy sme sa snažili priblížiť udalosti, okolnosti a tie najvýznamnejie osobnosti ktoré sprevádzali slávi a pády Veľkej Moravy.Obrázky okolo znázorňujú Veľkomoravský príbeh od prvej písomnej zmienky o Moravanoch r.822 cez samotný vznik zlúčením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva. V časovom slede zachytáva podstatné politické udalosti na Veľkej Morave, v kontexte s historickým rivalom Slovanov Franskou ríšou sa snaží priblížiť udalosti tohoto obdobia. Na mape sú znázornené hlavné sídla podľa predpokladaného vzhľadu, tie viac či menej významné hradiská, s čo najväčou presnosťou sme sa snaili vyznačiť diaľkové, spojnicové cesty.Sú tam len potvrdené veci, snažili sme sa vyvarovať nelokalizovaným alebo dohadovaným, napr. kostolom, rotundám hradiskám atď.(napr. v Panónii je známych do 30 kostolov ktoré vystavali Pribina so synom Koceľom no bádatelia majú problém presne ich lokalizovať). Vzdialená doba, udalosti, pri ktorých sa dá opierať hlavne o archeologické podklady menej písomníctvo nám však dáva celkom presné indície a obraz o Veľkomoravskej spoločnosti. Geografické názvy a názvy miest až na výnimky sa nám nezachovali, preto sú uvádzané na mape hlavne pre lepšiu orientáciu. Fotografie nálezov v dolnej časti dajú autentickejší obraz o živote na Veľkej Morave, spodná čas tiež približuje život bežného ľudu a remeslá.Význam Veľkej Moravy dokazuje aj fakt, že Cyrilo-Metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy je hneď v úvode zakotvené v ústave Slovenskej republiky.

Veľká Morava - 5€ / kus, 250gr papier - pri objednaní nad 5 kusov, cena 3€ / kus, 10€ / ks - laminovaná, pri objednaní nad 5ks, cena 6€ / kus
, 20/ ks - štruktorovane lamino

odporúčaný rozmer mapy 98x68cm


zarámovaná ukážka


MAPA UHORSKA
V prevažne tendenčných interpretáciách zostalo pre Uhorské kráľovstvo prevažne viac rozmerné posolstvo. Vzhľadom na mnohonárodnostný štátny útvar, sa dejiny Uhorska predkladali v spolitizovanej atmosfére, veľa krát nehľadiac na objektívnosť historických faktov. K starým kultúrnym celkom patrí aj Slovensko, ktoré však do roku 1918 netvorilo osobitý štátny celok ( s výnimkou Veľkej Moravy ) no veľmi významnou mierou sa podieľalo na budovaní aj bránení Uhorska. Nespochybniteľný fakt je napríklad to, že základy Uhorska položili Slovenský veľmoži, keď na sklonku 10 storočia poskytli Štefanovi vojenskú pomoc v boji proti Kopáňovi. Nová krajina na mape Európy mala slovanský a slovenský charakter. Vnútorná štruktúra a správna organizácia nadviazala na systém zaniknutej Veľkej Moravy ( takže Slovenského kráľovstva).

Prvý Uhorský kráľ Štefan, synovi Imrichovi zdôrazňoval, aby jazyky a zvyky obyvateľstva rešpektoval, lebo kráľovstvo jedného jazyka a jedného mravu je slabé a nepevné. Na dlhé stáročia to bol ústavný zákon stredovekého Uhorska, stmelujúci národy v kráľovstve. Uhorsko ako mnoho národné kráľovstvo chránilo slovenskú existenciu a jazyk. Nikto nevie ako by Slováci dopadli, keby natrvalo obsadili územie Poliaci, Česi či Nemci. Slováci sa vo zväzku s inými národmi rozvíjali a hlavne na Slovensku si zachovali národnú svojráznosť a takmer jednoliate etnické územie. Bez štátnej podpory si slováci kodifikovali spisovný jazyk, vytvorili literatúru, vlastnú inteligenciu, vlastnú kultúrnu nadstavbu.Na konci 18 storočia začala premena mnoho národnostnej krajiny Hungarie na Magyarország a viedla k zániku v roku 1918. Iróniou ostáva to,že koniec a rozpad Uhorska zapríčinili tí, ktorí si Uhorsko v 19 storočí prisvojili, teda Maďari.

Na mape Uhorska sme sa snažili formou faktografie priniesť čitateľovi fakty, bez analýz predložiť naj významnejšie udalosti, osobnosti či panovníkov ktoré významne ovplyvnili smerovanie Uhorska a jeho obyvateľov. Mapová časť je z roku 1855 a úradný jazyk je Nemčina a Maďarčina, názvy na mape sú preto v jazyku Nemeckom a Madarskom. Veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme k poznaniu histórie Uhorska, ktorá má charakter nezastupiteľného a neobyčajného fenoménu.

Uhorsko - 10€ / kus, 250gr papier pri objednaní nad 5 kusov, cena 6,50€ / kus, 20€ / kus- štrukturované lamino

odporúčaný rozmer mapy 98x68cm


zarámovaná ukážkaČESKOSLOVENSKO
20 storočie sa vyznačuje rýchlym sledom udalostí, dve svetové vojny, mapa sveta sa menila, viedli sa národno oslobodzovacie boje, vznikali nové štáty, niektoré zanikali.

Mapou Československa sa usilujeme predložiť verejnosti pohľad a prehľad kľúčových udalostí ktoré v rozhodujúcej miere vplývali na vývoj štátu. Česi a Slováci v Rakúsko-Uhorskej monarchii vytvorili podmienky pre vyhlásenie spoločného štátu, ktorého 74 ročné trvanie bez pochýb upevnilo postavenie oboch národov v Európe. Publikácia chronologicky zachytáva udalosti od vznik republiky, ktorým sa otvorila nová nádejná etapa pre obidva národy. Približuje utváranie hraníc nového štátu, krízové medzivojnové obdobie, tiež fašizáciu Európy, vojnu, socializmus, až po rozdelenie štátu na dva samostatné subjekty. Mapky v spodnej časti znázorňujú vývoj hraníc prvej Československej republiky, Mníchovský diktát a Viedenskú arbitráž, Protektorát Čechy a Morava, povojnové Československo. Sprítomňovanie našej nedávnej histórie je prezentované aj fotografiami dobových predmetov v spodnej časti publikácie. Touto cestou chceme prispieť k základnému obrazu našej nedávnej histórie.

Československo - 5€ / kus, 250gr papier - pri objednaní nad 5 kusov, cena 3€ / kus, 10€ / ks - laminovaná, pri objednaní nad 5ks, cena 6€ / kus, 2
0€ / ks - štruktorovane lamino

odporúčaný rozmer mapy 68x98cm

zarámovaná ukážkaMAPA SLOVENSKO V ČASE
Slovensko v čase je produkt ktorý prevedie historiou tých najstarších dôb, od predkresťanského obdobia cez Samovu ríšu, Pribinove Nitrianske kniežactvo, Svätoplukovu Veľkú moravu, zachytáva vznik Uhorska, jeho najvýznamnejších panovníkov, dôležité udalosti Habzburskej monarchie ktorej veľmi významnou súčasťou bolo Slovensko tiež udalosti v nej, rozpad na nástupnícke štáty, búrlivé udalosti 20 storočia až po vstup do Europskej Unie. V skratke sa snaží zachytiť dôležité osobnosti a momenty našich dejín ktoré si zaslúžia biť nezabudnuté. V dolnej časti sú orientačné mapky Samovej ríše, Veľkej Moravy, Uhorska, Habzburskej monarchie, Československa. Na mape Slovenska nájdeme hrady, zámky a významné archeologické lokality.

Slovensko v čase
- 10€ / kus, 250gr papier pri objednaní nad 5 kusov, cena 6,50€ / kus, 20€ / kus- štrukturované lamino


odporúčaný rozmer mapy 109x88cm


zarámovaná ukážka


Ukážka ako vám doručíme produkt. Tubus 2€


Návrat na obsah